„Фронтлайн Мениджмънт“ е клон на успешна кипърска компания, специализирана в дейностите по Управление и поддръжка на елитни крайбрежни комплекси от затворен тип. Българското дружество се ползва изцяло от опита и ресурса на компанията-майка по отношение на:

- управелние на човешките ресурси
- мониторинг на дейностите
- софтуеърно обезпечаване
- връзки с клиенти
- контрол и отчетост

Навлизането на бълагрския пазар е в отговор на детайлно изследване на местните тенденции и оценка нуждите от адекватни услуги в областта на управлението на луксозни имоти с комбинирано предназначение - за ваканционни и жилищни нужди.

Създаването на Фронтлайн Мениджмънт е дългосрoчна инвестиция с огромен стратегически потенциал.

Наименование на проектната инвестиция:

„Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия’’

Краен получател: „ФРОНТЛАЙН МЕНИДЖМЪНТ“ ООД

Обща стойност: 20 000,00 лв., от които 20 000,00 лв. размер на безвъзмездната финансова помощ.

Начало: 24.07.2023 г.

Край: 24.07.2024 г.

Основната цел на проектната инвестиция е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

Специфичните цели на проектната инвестиция са:

-Въвеждане на на платформата за вътрешнофирмени обучения за оптимизиране управленските и логистичните процеси в компанията;

-Да се направи Маркетинг в социални медии за увеличаване на клиентите си и за увеличаване на приходите от продажби в предприятието и влиянието си в сферата, в която работим.