Постоянният контакт с всички собственици е ключов за осъществяване на добра услуга и изграждане на доверие. Обратната връзка от отделните клиенти е решаваща за постигане на персонална удовлетвореност, извън чисто формалното изпълнение на възложените по силата на договор дейности. Контактът със собствениците се поддържа на няколко нива:

- Непосредствена комуникация с фронтдеск служители
- Периодично информиране чрез електронна кореспонденция
- Телефонен контакт / при необходимост от бърза реакция /
- Самостоятелен мониторинг чрез специалнно разработена онлайн платформa

Всеки собственик на обект в комплекс, обслужван от нашата компания получава индивидуален код за достъп до онлайн платформа, която съдържа бюлетин за общите дейности по Управление и поддръжка на комплекса, както и цялата частна информация за конкретния имот:

- справка за данъци и такси / местен данък, данък смет /
- справка за застрахователни полици /застраховка имот и специални застраховки/
- сметки от доставчиците на комунални услуги /ток, вода и канализация, газ/
- сметки от доставчици на информационни услуги /телвизия, телефон, интернет/

Контрол и отчетност

Съгласно Закона за Управление на Етажната Собственост, Компанията осъществява постоянен контрол на дейностите и разходваните по тях средства в унисон с утвърден годишен проекто-бюджет. Ежегодно на Контрольора и Общото събрание на етажната собственост се предоставя отчет, който съдържа финансова и количествена справка за изминалия период. В допълнение дружеството прилага вътрешен физически и документален контрол върху работата на персонала.